Thursday, 9 October 2014

ಪದ ಮೂಡುವ ಮುನ್ನ ...

ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತಾಗಲೆಲ್ಲ 
ಪದ ಮೂಡುವ ಮುಂಚೆ 
ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕದವ ತಟ್ಟಿದ್ದು 
ನೆನಪಾಗುವುದು .

ನೋವು ನಲಿವಾದರೆ ಚೆನ್ನ 
ನಲಿವಿಗಾಗಿ ನೋವ ಹುಡುಕುವುದು 
ತಪ್ಪಾಗುವುದು .


ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೇನಿಲ್ಲಾ 
ಆದರೇನು ಮಾಡಲಿ ಬರೆದರದು 
ತುಂಬುವುದು .

ಮುಗ್ದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸವಿಸಿ 
ತೊದಲು ರಾತ್ರಿ - ಮತ್ತೆ ಬಸುರಿ 
ಬಯಕೆಯಾಗುವುದು.

                      ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್ 

No comments:

Post a Comment