Tuesday, 29 July 2014

ಪ್ರೀತಿ ..............

"ಪ್ರೀತಿ" ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ
ಆಗುವುದಾ ........
ಆಗಿ ಹೋಗುವುದಾ ..
ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಾ ..
ಹೋಗಲೆಂದೇ ಆಗುವುದಾ ..

" ಪ್ರೀತಿ " ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ
ಬರುವುದಾ .....
ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದಾ.. 
ಇರುವುದನ್ನೇ ತಿಳಿವುದಾ ..
ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿಯದನ್ತಿರುವುದಾ ..


“ ಪ್ರೀತಿ “ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ಕಾಣುವುದಾ ..
ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದಾ..
ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾ..
ಕಣ್ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಎನ್ನುವುದಾ..
“ಪ್ರೀತಿ “ ಯೊಳಗೆ
ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣವಾ..
ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮವಾ.. 
ಪರಿಣಾಮದ ಪರಿತಾಪವಾ.. 
ಪರಿತಾಪದ ಸಂತಾಪವಾ..  


                                 ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್ 

No comments:

Post a Comment